Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN REFORM TRAININGARTIKEL 1: ALGEMEEN

Organisatie: Reform Training.

Activiteiten: Personal training, groepslessen en fitness.

Lid: Een persoon die een abonnement bij Reform Training heeft afgesloten.

Trainee: De persoon met een personal training traject.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Reform Training waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Reform Training.ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien het lid zich heeft ingeschreven voor de diensten van Reform Training.ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP

3.1 De overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar.

3.2 Bij afsluiting van een overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start het lid in een lopende maand, dan betaalt hij een gedeelte van de maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volgende maand.

3.3 Om verantwoord te kunnen sporten dient het lid, alvorens het lid deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het blessureformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Reform Training overhandigd te worden. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er gestart worden met de activiteiten.ARTIKEL 4: DUUR

Reform Training biedt de navolgende abonnementen aan:

- ELITE, personal training 3-6-12 maanden

- PREMIUM 3-6-12 maanden

- PRO 1-12 maand(en)

- BASIC 1-12 maand(en)ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Alle abonnementen hebben hun eigen tarief. Deze tarieven zijn te vinden op de website. Bij het aangaan van de overeenkomst van een lid en Reform Training zal Reform Training mededelen wanneer en hoe de betaling dient te worden voldaan. De betaling zal lopen via een automatische incasso.

5.2 Indien het lid niet tijdig betaalt of de betaling om wat voor reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, is Reform Training gerechtigd het lid de toegang tot de activiteit te weigeren, totdat de betaling voldaan is. De betalingsverplichting blijft bestaan. Reform Training zal het lid dan nogmaals verzoeken om te betalen. Als het lid, ook nadat hij in gebreke is gesteld door Reform Training, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is het lid in verzuim. Op dat moment worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten eventuele andere advocaatkosten, worden bij het lid in rekening gebracht. Reform Training kan dan tevens de overeenkomst met directe ingang eindigen.

5.3 Reform Training maakt eventuele prijsverhogingen minimaal twee weken van tevoren aan de leden bekend.

5.4 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen twee weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen door.

5.5 De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 5.4 is niet van toepassing op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.

5.6 Op de diensten van Reform Training geldt een Btw-tarief van 9%. De genoemde prijzen vermeld op de factuur zijn inclusief Btw.ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE ACTIVITEIT

Op Reform Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van het lid gedurende activiteit. De inhoud en het aantal leden wordt bepaald voor Reform Training. Reform Training voert de activiteiten in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Reform Training niet instaat voor succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door het lid gewenst doel.ARTIKEL 7: PERSONAL TRAINING

7.1 Bij bevestiging van inschrijven zal Reform Training mededelen waar en wanneer de trainee verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf afgestemd met de trainee.

7.2 Indien, door welke reden dan ook, het tijdstip niet door kan gaan, is Reform Training bevoegd om in overleg met de trainee een nieuw tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur voorgaand aan de activiteit gecommuniceerd te worden. Dit geldt voor zowel Reform Training als voor de trainee. De trainee is op de hoogte dat de contractduur uit kan lopen door een gemiste training.

ARTIKEL 8: BEEINDIGING

8.1 Het lid kan tegen het einde van de abonnementsduur de overeenkomst opzeggen. Het lid dient hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Als het lid niet tijdig opzegt, dan loopt het abonnement na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. Het lid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.8.2 Het lid kan de overeenkomst tussentijds opzeggen:

Met inachtneming van 1 maand opzegtermijn tegen het eind van de maand:

- Als het lid (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een andere woonplaats krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor het lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van Reform Training;

Per direct:

- Op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

8.3 De opzegging dient schriftelijk gedaan te worden, via het persoonlijke account in VirtuaGym.

8.4 Reform Training mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen als:

- Het lid niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt;

- Het lid zich onrechtmatig heeft gedragen ten opzichte van Reform Training of een ander lid van Reform Training.

Reform Training betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van het lid tot vergoeding van de aan hem te verwijten schade.

8.5 Indien Reform Training zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Reform Training mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.ARTIKEL 9: ZIEKMELDING

9.1 Indien een lid niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, kan hij zich tot 24 uur van te voren afmelden, zonder dat een credit verloren gaat. Een trainee kan zich eveneens tot 24 uur van te voren af te melden voor een personal training zonder dat de training verloren gaat. Daarna worden de kosten van de gemiste training doorberekend naar de trainee.

9.2 Bij langdurige ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 maanden worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring van een erkende arts.

9.3 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 9.2 zal de lengte van de overeenkomst met de duur van de stopzetting verlenging.

9.4 De overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

9.5 Tijdelijke stopzetting van de overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht.

9.6 Bij ziekte van Reform Training is de gym in principe gesloten. Aan trainees wordt een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN HET LID

10.1 Het lid dient zich te houden aan het bepaalde in de overeenkomst.

10.2 Het lid dient de instructies en aanwijzingen van Reform Training c.q. de trainers van Reform Training op te volgen.

10.3 Het lid gaat enkel een overeenkomst met Reform Training aan indien hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van Reform Training zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen.

10.4 Het lid is verplicht om pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens en na de activiteiten te melden aan Reform Training. Adviseert Reform Training het lid om een deskundige te raadplegen, dan dient een lid dit advies op te volgen.

10.5 Veranderingen betreffende persoonsgegevens dienen zo snel mogelijk aan Reform Training door te worden gegeven.ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN REFORM TRAINING

11.1 Reform Training staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

11.2 Reform Training zorgt ervoor dat de apparatuur en de overige voorzieningen wordt onderworpen aan het vereiste onderhoud.

11.3 Reform Training staat ervoor in dat de trainers over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

11.4 Reform Training zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.ARTIKEL 12: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Het beoefenen van sport kan risicos met zich meebrengen. Het gebruik van de diensten van Reform Training zijn dan ook geheel op eigen risico. Dit brengt met zich mee dat ieder lid zelf dient in te schatten of het gebruik van een voorziening, dan wel deelname aan een activiteit (medisch) verantwoord is.

12.2 Reform Training is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die een lid lijdt als gevolg van een ongeval of letsel die een lid oploopt bij Reform Training. Indien een lid schade lijdt die te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijk gegeven instructies is Reform Training niet aansprakelijk. Het lid draagt zelf de kosten van enig ongeval of letsel en verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Reform Training ten gevolge van enig ongeval of letsel.

12.3 Bij het gebruik maken van de diensten van Reform Training geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de zijde van Reform Training. Reform Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaat.

12.4 Reform Training is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de eigendommen van een lid of trainee.

12.5 Reform Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Reform Training.

12.6 Reform Training zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemingsrisicos. De aansprakelijkheid van Reform Training is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

ARTIKEL 13: TUSSENTIJDSE WIJZIGING AANBOD

13.1 Reform Training kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, openingstijden en activiteiten. Reform Training zal de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de activiteiten minimaal twee weken van tevoren aankondigen.

13.2 Bij wijzigingen ten nadele van het lid, heeft het lid gedurende twee weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij de wijziging de beëindiging niet rechtvaardigt.ARTIKEL 14: OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

14.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Reform Training is niet gehouden aan verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

14.2 Vakanties van Reform Training worden ruim van tevoren aangekondigd. Afspraken met trainees gedurende deze periode worden voor of na de vakantie ingehaald. Leden kunnen hun credits voor of na de vakantie gebruiken.

14.3 Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij Reform Training anders besluit. Als de trainee op deze dag een afspraak zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of week vooruitgeschoven.ARTIKEL 15: PRIVACY

15.1 Reform Training verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15.2 In de privacyverklaring, vindbaar op de website van Reform Training, staat welke persoonsgegevens Reform Training verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de privacygegevens wordt omgegaan.ARTIKEL 16: WIJZEGINGEN ALGENEME VOORWAARDEN

Indien de algemene voorwaarden gewijzigd worden dient Reform Training dit tijdig te melden.ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1 Met eventuele klachten kan een lid/trainee zich wenden tot Reform Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomt of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Reform Training gevestigd is.

17.2 In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......